Skip links

Regulamentul oficial al campaniei promotionale  “CASH EXPRESS”-LUNARA 

 1. 1. Prezentul regulament contine informatiile referitoare la campania promotionala “CASH EXPRESS” denumita in continuarea prezentului regulament, organizată de S.C. GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINES.R.L., cu sediul în Brasov, Str. Mihail Kogalniceanu, nr.13, bl.C2, mezanin 2, jud. Brasov, având C.U.I. 38596114 si număr de inregistrare la O.R.C. J08/3288/2017, reprezentată de Podac Oleg -administrator.
 1. 2. Campania promotionala “CASH EXPRESS-LUNARA “ se va organiza in data de 05.10.2023 in  locatia SC GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE SRL situata in: or. Bucuresti str. Ziduri Mosi nr.23, sector.2- Centrul Comercial Veranda Mall, in care  societatea desfasoara activitati de jocuri de noroc prin intermediul masinilor electronice cu castiguri – slot machines.

La aceasta extragere vor participa toate bilete necastigatoare din cadrul extragerilor saptamanale , extrageri organizate in cadrul locatiilor Games International din str, Ziduri Mosi nr.23, sector.2- Centrul Comercial Veranda Mall si  din str.Calea 13 Septembrei nr.101, bl.97, sector.5,  

*Biletele necastigatoare  de la extrageriile saptamanale din ambele locatii vor fi transferate intr-o urna comuna, si acordarea premiilor se va face strict pentru bilete extrase din aceasta urna.

Premiile  acordate in cadrul campaniei promotionale ‘’ CASH EXPRESS- LUNARA  sunt in valoare totala de 55.000 lei, pe toata perioada campaniei. 

 1. 3. Promotia se va desfasura conform prezentului regulament (‘’Regulamentul’’), care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta promotie, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantilor. Participantii la promotie sunt obligati sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor prezentului regulament.
 1. 4. Organizatorul poate mediatiza campania promotionala, prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.  
 1. 5. La promotie pot participa persoanele cu varsta mai mare de 18 ani, cu exceptia personalului de paza cu care societatea GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE SRL are contract, angajatilor organizatorului si a rudelor lor de gradul I si II. Nu se percep taxe suplimentare de participare la campania promotionala. Prezentul Regulament nu afectează in nici un fel regulamentele de joc ale aparatelor din sala de jocuri.      

 6. Extragerea castigatorilor:

a)Extragerea finala  – in cadrul carora se vor acorda premii totale de 55.000 lei, va incepe la ora 20.00

Extragerea castigatorilor premiilor campaniei se va face in 5 etape, cate 1 categorie la fiecare etapa.

 • Categoria I: 5 premii de cate 1.000 lei net fiecare- se extrag pe rand din urna 5 tichete, iar dupa fiecare tichet extras si declarat valid se acorda premiul in lei corespunzator ( posesorului fiecarui tichet extras si declarat valid va primi cate un premiu in valoare de 1.000 lei net).

*Un client poate castiga maxim 2 premii in cadrul acestei categorii, in cadrul fiecarei zile de extrageri.

 • Categoria II : 5 premii de cate 2.000 lei net fiecare- se extrag pe rand din urna 5 tichete, iar dupa fiecare tichet extras si declarat valid se acorda premiul in lei corespunzator ( posesorului fiecarui tichet extras si declarat valid va primi cate un premiu in valoare de 2.000 lei net).

       *Un client poate castiga maxim 2 premii in cadrul acestei categorii, in cadrul fiecarei zile de extrageri

 • Categoria III: 3 premiu de cate 5.000 lei net fiecare- se extrage din urna 3 tichet, iar dupa ce tichetul este extras si declarat valid se acorda premiul in lei corespunzator ( posesorului fiecarui tichet extras si declarat valid va primi cate1 premiu in valoare de 5.000 lei net).
 • Categoria IV: 1 premiu de cate 10.000 lei net – se extrage din urna 1 tichet, iar dupa ce tichetul este extras si declarat valid se acorda premiul in lei corespunzator ( posesorului tichetului extras si declarat vald va primi premiu in valoare de 10.000 lei net).
 • Categoria V : 1 premiu de cate 15.000 lei net – se extrage din urna 1 tichet, iar dupa ce tichetul este extras si declarat valid se acorda premiul in lei corespunzator ( posesorului tichetului extras si declarat vald va primi premiu in valoare de 15.000 lei net).

– Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei promotii nu au posibilitatea de a pretinde schimbarea acestora cu alte bunuri, sau sa solicite schimbarea caracteristicilor premiilor.

    b)CONDITII DE VALIDITATE SI ACORDARE A PREMIILOR EXTRASE

Ticketul extras este validat cu conditia ca persoana a carei nume apare pe ticketul extras sa fie prezenta in sala , sa detina cardul de loialitate Games si sa detina asupra sa un act de identitate valabil.

In cazul in care persoana a carei  nume apare pe ticketul extras (sau persoana imputernicita notarial de aceasta) nu are asupra sa cardul de loialitate Games si un act de identitate sau nu se afla in locatie in momentul extrageri, atunci ticketul respectiv nu va fi validat ca fiind castigator si se va extrage un nou ticket, urmand procedura de mai sus.

Confirmarea identitatii va fi facuta de catre Organizator sau reprezentanti ai Organizatorului, alaturi de verificarea indeplinirii conditiilor de validitate.       Participantii care nu pot indeplini aceste conditii vor fi invalidati.

Cardul de fidelitate poate fi utilizat doar de persoana pentru care a fost emis si nu poate fi instrainat altui client in scopul obtinerii punctelor de fidelitate. In acest caz i se vor anula punctele de fidelitate.

Orice tentativa de fraudare a campaniei promotionale duce la anularea dreptului de participare la prezenta promotie.

Dupa ce au fost desemnati toti castigatorii promotiei, managerul de sala va inmana premiul impreuna cu un proces verbal completat in prealabil cu datele de identificare ale clientului castigator.

7.Intreruperea promotiei inainte de termen.Promotia poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Promotiei. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Promotia mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca aceasta decizie sa fie adusa la cunostinta publicului.

Este interzisa participarea la actiunea promotionala  a persoanelor sub 18 ani.

          -Orice tentativa de fraudare a actiunii promotionale trebuie adusa imediat la cunostinta conducerii societatii.

          -In cazul in care un client aduce prejudicii societatii GAMES INTERNATIONAL SLOT MACHINE S.R.L sau incearca sa fraudeze campania promotionala, acel client nu va mai avea dreptul de participare la actiunile promotionale organizate in cadrul societatii, i se vor bloca toate punctele acumulate pe cardul de fidelitate, pliantele deja existente in urna vor fi invalidate in cazul in care va fi extras si i se va interzice accesul in sala de jocuri “GAMES INTERNATIONAL „pana in momentul recuperarii prejudiciului de catre societate si confirmarii facute de catre reprezentantul legal al GAMES INTERNATIONL SLOT MACHINE S.R.L

          -Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale .

          -Promotia respecta legislatia in vigoare pe teritoriul Romaniei privind jocurile de noroc si legile privind impozitarea acestora.

          -Sumele castigate de participantii la actiunea promotionala sunt impozitate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

          -Regulamentul de participare si desfasurare a actiunii promotionale este afisat vizibil in fiecare sala de joc si este pus la dispozitie participantilor in mod gratuit la cerere.

 1. 8. Organizatorul se obligă să păstreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la campania promotionala. Prin participarea la campania promotionala, participantii sunt de acord ca datele personale să poată fi folosite de către organizator pentru diverse actiuni publicitare de promovare ulterioare, fără alte obligatii sau plăti din partea organizatorului. Castigatorul este acord cu fotografierea lui si poza lui sa fie expusa in sala organizatoare , site-ul firmei organizatoare precum si pagina de Facebook a firmei organizatoare . Totodata participantii la campania promotionala, sunt de acord cu filmarea acesteia pe toata durata desfasurarii ei. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresată organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale. Conform Legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, participantul va beneficia de dreptul de informare, acces, de modificare, de limitare a prelucrarilor datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale sau automatizate de prelucrare. Acesta are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care il privesc şi să solicite ştergerea datelor daca considera ca prelucrarea este excesiva in raport cu scopul ei. Pentru exercitarea acestor drepturi, va avea posibilitatea sa se adreseze cu o cerere scrisă depusa la sediul companiei. Deasemenea acesta are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei in situatia incalcarii drepturilor sale privind prelucrarile de date cu caracter personal

Pentru toate cele mentionate in prezentul regulament, participantii nu au nici un fel de obiectii si sunt de acord cu tot ce apare in regulament. Participantii iau act de faptul ca in viitor firma organizatoare nu-si asuma alte obligatii sau plăti fată de participanti.

 1. 9. Organizatorul se obliga sa vireze catre bugetul de stat sumele primite de la castigatori reprezentant retinerea la sursa a impozitului pentru premiul acordat.
 1. 10. Organizatorul nu este răspunzator de plata altor taxe,a altor obligatii financiare sau orice alte obligatii de orice natura,legate de premiiile oferite.
 1. 11. Organizatorul isi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament al campaniei promotionale, in perioada desfasurarii promotiei printr-un act aditional, acest fapt fiind adus la cunostinta jucătorilor prin afisarea la locul extragerii.